Sarah McQuaid, Lazy Tater (27 febuari 2009)
foto: [20090227PV8821 sarah]
 


foto: [20090227PV8822]
 


foto: [20090227PV8827]
 


foto: [20090227PV8830]
 


foto: [20090227PV8834]
 


foto: [20090227PV8836]
 


foto: [20090227PV8843 taters]
 


foto: [20090227PV8844]
 


foto: [20090227PV8858]
 


foto: [20090227PV8870]
 


foto: [20090227PV8873]
 


foto: [20090227PV8880]
 


foto: [20090227PV8892]
 


foto: [20090227PV8898]
 


foto: [20090227PV8905]
 


foto: [20090227PV8907]